Taken voorzitter en secretaris

OR Forum Forums Taken van de OR Taken voorzitter en secretaris

Weergave van 1 reactie thread
 • Auteur
  Berichten
  • #190
   09012284
   Deelnemer

    Waar kan ik een duidelijke omschrijving vinden van wat de voorzitter doet en wat de secretaris doet binnen een OR?

   • #193
    RoaldKleist
    Sleutelbeheerder

     Taken, rollen en verantwoordelijkheden
     secretaris van de ondernemingsraad:

     Voorbereiden vergaderingen

     Planning van vergaderingen en regelen vergaderruimte
     Opmaken van de concept agenda voor de overleg vergaderingen en OR vergaderingen
     Opmaken en verzenden van de definitieve agenda aan OR-leden en bestuurder
     Zorgt voor zover nodig voor aanvullende stukken en toelichting op de agendapunten
     Het uitnodigen van de OR-leden en bestuurder overlegvergadering
     Verzamelen en toezenden van stukken voor de OR- en overlegvergadering

     Secretarieel
     Zorgdragen voor behandeling ingekomen en verzonden stukken
     Verslag van OR- en overlegvergadering maken en verspreiden in de onderneming
     Verantwoordelijk voor de algehele secretariële ondersteuning van de OR en de OR commissies
     Archivering en dossiervorming

     Beleid ondernemingsraad
     Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan leden van de ondernemingsraad over alle onderwerpen die in de OR aan de orde zijn
     Voert uit en coördineert de beleidsvoorbereidende werkzaamheden voor de OR en haar commissies
     Ondersteund de voorzitter bij het uitwerken van beleidsinitiatieven en plannen

     Ontwikkeling van de OR
     Coördineert en adviseert over de ontwikkeling van de OR als team en de individuele OR-leden
     Organiseert scholingsdagen van de OR
     Draagt zorg voor het introduceren van nieuwe OR-leden

     Communicatie en representatie
     Verantwoordelijk voor alle schriftelijke communicatie
     Bijhouden website en overige social media

     Overige taken
     Realisatie in samenwerking met andere van het OR jaarverslag
     Screent in het kader van de wet op de ondernemingsraden (WOR) de voorstellen die door bestuurder ter advisering of instemming worden voorgelegd
     Signaleert veranderingen in de wetgeving
     Organiseert in samenwerking met anderen de verkiezingen

     Taken, rollen en verantwoordelijkheden
     voorzitter ondernemingsraad

     Voorbereiden vergadering
     Afstemmen van de inhoud voor de overlegvergadering of
     OR-vergadering met secretaris en agenda-commissie

     Vergadering leiden
     Agenda overleg met bestuurder en/of agendacommissie
     Rol van voorzitter uitoefenen
     Vaak wordt de rol van voorzitter van de overlegvergadering tussen bestuurder en Vz. OR afgewisseld
     Aangeven wat de doelstelling is van elk agendapunt
     Regie over de agenda en tijd per onderwerp
     Zorgen dat iedereen ongeveer evenveel aan het woord komt
     Waar nodig kort en bondig samenvatten per agendapunt wat er is besproken c.q.. is afgesproken
     De notulist vragen of het duidelijk is en laten samenvatten als nodig

     Verslaglegging
     Verslag inhoudelijk beoordelen en goedkeuren

     Voorzitter als manager van de OR
     Visie bepalen en koers uitzetten
     Visie en koers uitwerken in beleidsplannen van de OR in samenwerking met OR-leden
     Doelstellingen en plannen omzetten in een planmatige aanpak (PDCA)
     Aandacht voor de belangen van medewerkers en de belangen van de onderneming
     Leiding geven aan het dagelijks bestuur
     Stimuleren samenwerking van OR-Leden
     Een sfeer van veiligheid en openheid creëren binnen de OR
     Zorgen dat de OR-leden “fit for the job ” zijn
     Maken en regie voeren op het gebruik van faciliteiten van de OR en de OR-leden
     Jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de OR-leden
     Bewaken dat de taakverdeling binnen de OR bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de individuele OR-leden

     Communicatie en representatie
     Zorgen voor gedragen besluitvorming
     De ondernemingsraad vertegenwoordigen bij procedures
     Aanspreekpunt zijn van de OR binnen en buiten de organisatie
     Streven naar een goede verstandhouding met bestuurder en
     Bewaken van kwaliteit van het contact met de achterban door de OR en management van de organisatie
     Onderhouden contacten met vakorganisaties

   Weergave van 1 reactie thread
   • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.