Taken voorzitter en secretaris

OR Forum Forums Taken van de OR Taken voorzitter en secretaris

Weergave van 0 reactie threads
 • Auteur
  Berichten
  • #193
   RoaldKleist
   Sleutelbeheerder

   Taken, rollen en verantwoordelijkheden
   secretaris van de ondernemingsraad:

   Voorbereiden vergaderingen

   Planning van vergaderingen en regelen vergaderruimte
   Opmaken van de concept agenda voor de overleg vergaderingen en OR vergaderingen
   Opmaken en verzenden van de definitieve agenda aan OR-leden en bestuurder
   Zorgt voor zover nodig voor aanvullende stukken en toelichting op de agendapunten
   Het uitnodigen van de OR-leden en bestuurder overlegvergadering
   Verzamelen en toezenden van stukken voor de OR- en overlegvergadering

   Secretarieel
   Zorgdragen voor behandeling ingekomen en verzonden stukken
   Verslag van OR- en overlegvergadering maken en verspreiden in de onderneming
   Verantwoordelijk voor de algehele secretariële ondersteuning van de OR en de OR commissies
   Archivering en dossiervorming

   Beleid ondernemingsraad
   Geeft gevraagd en ongevraagd advies aan leden van de ondernemingsraad over alle onderwerpen die in de OR aan de orde zijn
   Voert uit en coördineert de beleidsvoorbereidende werkzaamheden voor de OR en haar commissies
   Ondersteund de voorzitter bij het uitwerken van beleidsinitiatieven en plannen

   Ontwikkeling van de OR
   Coördineert en adviseert over de ontwikkeling van de OR als team en de individuele OR-leden
   Organiseert scholingsdagen van de OR
   Draagt zorg voor het introduceren van nieuwe OR-leden

   Communicatie en representatie
   Verantwoordelijk voor alle schriftelijke communicatie
   Bijhouden website en overige social media

   Overige taken
   Realisatie in samenwerking met andere van het OR jaarverslag
   Screent in het kader van de wet op de ondernemingsraden (WOR) de voorstellen die door bestuurder ter advisering of instemming worden voorgelegd
   Signaleert veranderingen in de wetgeving
   Organiseert in samenwerking met anderen de verkiezingen

   Taken, rollen en verantwoordelijkheden
   voorzitter ondernemingsraad

   Voorbereiden vergadering
   Afstemmen van de inhoud voor de overlegvergadering of
   OR-vergadering met secretaris en agenda-commissie

   Vergadering leiden
   Agenda overleg met bestuurder en/of agendacommissie
   Rol van voorzitter uitoefenen
   Vaak wordt de rol van voorzitter van de overlegvergadering tussen bestuurder en Vz. OR afgewisseld
   Aangeven wat de doelstelling is van elk agendapunt
   Regie over de agenda en tijd per onderwerp
   Zorgen dat iedereen ongeveer evenveel aan het woord komt
   Waar nodig kort en bondig samenvatten per agendapunt wat er is besproken c.q.. is afgesproken
   De notulist vragen of het duidelijk is en laten samenvatten als nodig

   Verslaglegging
   Verslag inhoudelijk beoordelen en goedkeuren

   Voorzitter als manager van de OR
   Visie bepalen en koers uitzetten
   Visie en koers uitwerken in beleidsplannen van de OR in samenwerking met OR-leden
   Doelstellingen en plannen omzetten in een planmatige aanpak (PDCA)
   Aandacht voor de belangen van medewerkers en de belangen van de onderneming
   Leiding geven aan het dagelijks bestuur
   Stimuleren samenwerking van OR-Leden
   Een sfeer van veiligheid en openheid creëren binnen de OR
   Zorgen dat de OR-leden “fit for the job ” zijn
   Maken en regie voeren op het gebruik van faciliteiten van de OR en de OR-leden
   Jaarlijks voeren van een functioneringsgesprek met de OR-leden
   Bewaken dat de taakverdeling binnen de OR bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de individuele OR-leden

   Communicatie en representatie
   Zorgen voor gedragen besluitvorming
   De ondernemingsraad vertegenwoordigen bij procedures
   Aanspreekpunt zijn van de OR binnen en buiten de organisatie
   Streven naar een goede verstandhouding met bestuurder en
   Bewaken van kwaliteit van het contact met de achterban door de OR en management van de organisatie
   Onderhouden contacten met vakorganisaties

  • #190
   09012284
   Deelnemer

   Waar kan ik een duidelijke omschrijving vinden van wat de voorzitter doet en wat de secretaris doet binnen een OR?

Weergave van 0 reactie threads
 • Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.